שירותים פיננסיים לעמותות ומלכ"רים

עמותות ומלכ"רים, בדומה לתאגידים עסקיים, מנהלים מערכת כספים ענפה אשר חייבת לפעול בסטנדרטים איכותיים גבוהים ביותר, היות והפיקוח הקיים על העמותות והמלכ"רים הנו הדוק וקפדני, אף יותר מבמגזר העסקי.

"החשבוניה" מספקת שירותים פיננסיים יעודיים, המאפיינים את הצרכים היחודיים של העמותות והמלכ"רים בתחום: פיתוח מקורות הכנסה, מיסוי, פיקוח ממשלתי וניהול כללי.

כמו כן אנו מציעים להנהלת העמותה / המלכ"ר קשת של שירותים פיננסיים בתחומים הבאים:
חשבותניהול כספיםהנהלת חשבונותחשבות שכר ומיסויניהול פרויקטים וניהול תוכניות הבראהכמפורט.


פיתוח מקורות הכנסה

 • יעוץ כלכלי ופיתוח מקורות הכנסה ומימון

 • בחינה כלכלית של חלופות הארגון בפיתוח פרויקטים חדשים מניבי הכנסה

 • הכנת תוכניות השקעה ותקצוב פרויקטים אותם מפתח הארגון

 • הכנת הנספח הכלכלי לבקשות תמיכה מגופים פילנתרופיים וארגונים עסקיים

 • הכנת דוחות ביצוע לקבלת תמיכות ו/או מענקים שאושרו


  מיסוי

 • טיפול בתהליך ההכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

 • טיפול בקבלת הקלות במיסוי במס שבח ומס הכנסה

 • דוחות פרופורמה ותכנוני מס

 • התאמת הדוחות הכספיים של הארגון לדרישות המיסוי היחודיות למלכ"רים

 • הכנת דוחות כספיים מאוחדים ו/או מותאמים למלכר"ים שהנם בעלי שליטה בתאגידים אחרים

 
 פיקוח ממשלתי

 • ייצוג הארגון בביקורות רגולטוריות (רשם העמותות, משרדי ממשלה, רשויות המס)

 • יעוץ בהכנת מסמכים, ניירות עמדה ותגובות לביקורות של רשם העמותות / החשב הכללי / רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה

 • דוח סיווג הוצאות הנהלה וכלליות לפי דרישות החשב הכללי באוצר

 • סיוע בתהליך קבלת אישור ניהול תקין מרשם העמותות
    

ניהול כללי

 • שרות חשבות וניהול כספים כולל לארגון

 • הכנת תקציבים שנתיים ופרויקטאליים

 • הכנת תוכניות הבראה, לרבות יישום ומעקב ביצוע

 • ניהול פרויקטים בארגון, לרבות פיקוח תקציבי – ראה גם ניהול פרויקטים 

 • טיפול בתחום הכספי של פרויקטים אותם יוזם המלכ"ר