שירותי ראית חשבון וביקורת
  • רואה חשבון מבקר חיצוני לחברות, עמותות, מפלגות, קרנות וכו'

  • עריכת דוחות כספיים בהתאם לתקינה רלוונטית

  • ייצוג ברשויות המס

  • שירותי גוף מבקר (בעמותות )

  • שירותי גילוי מרצון  בפני רשויות המס

  • דוחות ביקורת מיוחדים וחוות דעת בתהליכי בוררות, גישור, עד מומחה